ออกแบบธีมเว็บไชต์

ออกแบบธีมเว็บไชต์

ออกแบบธีมเว็บไชต์

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนมาเรียน
 • HTML/CSS
 • Responsive Web Design
 • CSS Page Layouts
Outline
 • Introduction To Bootstrap Framework (3/4)
 • Download and Installation
 • The Grid System
 • Typography
 • Buttons and Icons
 • Form Controls
 • Images Responsive images and Image shapes
 • Helper classes
 • Tables
 • Dropdowns
 • Tabs
 • The Navbar
 • List Groups
 • Panels
 • Jumbotron and Wells
 • Modal Windows
 • Collapse and Carousels
 • Glyphicons
 • Thumbnails
 • Responsive embed
 • Pagination
 • Breadcrumbs
 • E-Commerce Theme(Workshop)

ค่าอบรม: 1,500 บาท. จำนวน: 4 ชม.

ดูหลักสูตรอื่นๆ