Entity Framework

Entity Framework

Entity Framework

เรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Entity Framework ซึ่งเป็น Object Relational Mapping Framework(ORM Framework) สำหรับ สร้าง classes based on database tables เพื่อใช้กับแอพพลิเคชัน
Outline
 • Introduction to Entity Framework
 • Entity Framework Model First
 • Entity Framework Code
 • Customizing table, column and foreign key column names
 • How to handle model changes
 • How to seed database with test data
 • Using stored procedures
 • Overriding stored procedure defaults with entity framework
 • Entity splitting in entity framework
 • Conditional Mapping in entity framework
 • Self referencing association
 • Table Per Hierarchy TPH inheritance
 • Table Per Type TPT inheritance
 • Many to many relationship
 • Entity for BridgeTable in many to many relationship

ค่าอบรม: 3,500 บาท. จำนวน: 8 ชม.

ดูหลักสูตรอื่นๆ