พัฒนาเว็บด้วย JQuery

พัฒนาเว็บด้วย JQuery

พัฒนาเว็บด้วย JQuery

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนมาเรียน
 • HTML/CSS
 • Javascript
Outline
 • เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา javaScript
 • เรียกใช้ jQuery ในเว็บเพจ/แนะนำjQuery Function และ DOM
 • เรียนรู้ Document Ready และ Window Load
 • พื้นฐานการ Selecting DOM Elements ด้วย CSS Syntax (Selectors/Filters/Form Filters)
 • เรียนรู้ jQuery Statement Chaining
 • เรียนรู้ jQuery Adding/Removeing Content
 • เรียนรู้ Traversing the DOM/DOM Manipulation
 • เรียนรู้ jQuery Effects(Hide,Show/Fading Elements In-Out/Sliding Elements Up-Down) และ Animation
 • เรียนรู้ jQuery Event Methods
 • เรียนรู้ jQuery css() และ การ Add/Remove CSS Classes
 • เรียนรู้ jQuery AJAX
 • เรียนรู้การใช้งาน jQuery Plugins
Work shop
 • สร้าง Responsive Navigation Menu ด้วย HTML, CSS และ jQuery
 • สร้าง Sticky Navigation Menu ด้วย HTML, CSS และ jQuery
 • สร้าง Header Dynamic ด้วย HTML, CSS และ jQuery
 • สร้าง Accordion ด้วย HTML, CSS & jQuery
 • สร้าง Fading Popup Modal ด้วย jQuery
 • สร้าง Tabs Links ด้วย HTML, CSS และ jQuery
 • Image Slider ด้วย jQuery Plugin(Nivo Slider)
 • Image Gallery ด้วย jQuery Plugin (LightBox 2)

ค่าอบรม: 1,500 บาท. จำนวน: 4 ชม.

ดูหลักสูตรอื่นๆ